ប្រូម៉ូសិន

 • សមាជិកថ្មីដាក់3ដុល្លារ ហ្វ្រី12ដុល្លារ

  *រីករាយស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី
  *ដាក់ប្រាក់5ដុល្លារ ហ្វ្រី10ដុល្លារ

 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់សមាជិកថ្មី 100%

  *ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លារ

  *ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុតរហូតដល់ 50ដុល្លា

 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់សមាជិកថ្មី 50%

  *ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លារ

  *ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុតរហូតដល់ 50ដុល្លា

 • ឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនពីការភ្នាល់បាល់បក

  *ឈ្នះរង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីការភ្នាល់បាល់បក

 • ទឹកប្រាក់បង្វិលត្រលប់ 5%

  *ទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលត្រលប់រៀងរាល់ខែ

 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត 50%

  *ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លារ

  *ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុតរហូតដល់ 100ដុល្លារ

 • លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិន

  សមាជិកទាំងអស់ដែលស្នើសុំការផ្តល់ជូន…..