ប្រូម៉ូសិន

 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់សមាជិកថ្មី 100%

  *ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លារ

  *ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុតរហូតដល់ 50ដុល្លា

 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់សមាជិកថ្មី 50%

  *ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10ដុល្លារ

  *ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុតរហូតដល់ 50ដុល្លា

 • លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិន

  សមាជិកទាំងអស់ដែលស្នើសុំការផ្តល់ជូន…..